<sub id="vpvn1"></sub>

  <sub id="vpvn1"></sub>

  <address id="vpvn1"></address>

  <address id="vpvn1"></address>
  <sub id="vpvn1"></sub><sub id="vpvn1"></sub>

  <sub id="vpvn1"></sub>

   Hoàn thành nhi?u vi?c h?n v?i ghi chú t?t h?n

   Evernote giúp b?n n?m b?t và tìm l?i y t??ng th?t nhanh.

   ??ng ky mi?n phí

   Tích h?p v?i nhi?u ?ng d?ng

   Chia s? n?i dung trên nhi?u ?ng d?ng. Evernote k?t n?i v?i các c?ng c? hi?u su?t mà b?n ?ang s? d?ng, giúp b?n làm vi?c theo cách c?a riêng mình.

   Quét tài li?u

   Kh?ng c?n ph?i ??ng ??n gi?y t? n?a. H?y sao l?u tài li?u quan tr?ng trên t?t c? thi?t b? c?a b?n và l?u gi? th?ng tin ch? kh?ng ph?i m?t m? gi?y t? h?n ??n.

   Web Clipper

   L?u l?i trang web (kh?ng có qu?ng cáo) r?i dùng m?i tên, bút t? sáng và v?n b?n ?? chú thích cho trang web ?? l?u, giúp th?ng tin có ???c thêm h?u ích.

   Ghi chú ch?a nhi?u lo?i n?i dung

   Th? hi?n y t??ng, ch?p ?nh và thu am khi ?ang h?p hay khi ?ang nghe gi?ng mà ch? c?n dùng ?i?n tho?i ho?c máy tính b?ng, ngay c? khi kh?ng có m?ng.

   Ch?n phiên b?n Evernote phù h?p v?i b?n

   Basic

   Nh?p vào ?? m? r?ng
   Mi?n phí
   Ghi chú m?t cách hi?u qu?.
   • ??ng b? hóa t?i ?a 2 thi?t b?
   • Tính n?ng tìm ki?m và th? giúp b?n nhanh chóng tìm ???c ghi chú
   • S? d?ng nhi?u ??nh d?ng cho ghi chú
   • Trích trang web
   • Kích th??c ghi chú t?i ?a là 25 MB
   • 60 MB dung l??ng t?i lên m?i tháng

   Premium

   Nh?p vào ?? m? r?ng
   7,99?US$ / Tháng
   Làm vi?c hi?u qu? h?n.
   • M?i tính n?ng c?a phiên b?n Basic
   • Kh?ng gi?i h?n s? l??ng thi?t b? có th? ??ng b? hóa
   • Truy c?p ghi chú khi kh?ng có m?ng
   • Chú thích cho các t?p PDF
   • Tìm v?n b?n bên trong tài li?u Office và t?p PDF
   • T?o m?u riêng
   • Kích th??c ghi chú t?i ?a là 200 MB
   • 10 GB dung l??ng t?i lên m?i tháng

   Business

   Nh?p vào ?? m? r?ng
   14,99?US$ / ng??i dùng / tháng
   Cùng làm vi?c v?i m?i ng??i trong c?ng ty.
   • M?i tính n?ng c?a phiên b?n Premium
   • Làm vi?c cùng nhau trong các kh?ng gian dùng chung
   • Xem l?ch s? ho?t ??ng c?a nhóm c?a b?n
   • Qu?n tr? tài kho?n t?i m?t n?i
   • Qu?n ly nhóm và quy?n truy c?p vào d? li?u
   • ??ng nh?p nhanh b?ng tính n?ng ??ng nh?p m?t l?n (SSO)
   • S? h?u d? li?u c?a doanh nghi?p
   • 20GB dung l??ng t?i lên m?i tháng + 2GB/ng??i dùng
   SO SáNH CáC GóI THUê BAO →
   中国人配人在线观看